Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۹۲۰۰۸۸۰۸
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر مریم حکیمی  رادیولوژیست

دکتر مریم حکیمی

شماره نظام پزشکی : 117787
فلوشیپ بیماریهای پستان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی رادیولوژی
عضو انجمن رادیولوژی ایران