Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
آگوست 7, 2021
افشان شیرکوند

فیزیک پزشک

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای بیوفوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی