Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر معصومه نوروزی رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی : 122412

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو انجمن رادیولوژی ایران