Info @ pardisnoor.com
تلفن :۹۱۰۰۸۸۰۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۳۲
تلگرام : ۰۹۱۹۸۰۱۶۴۰۰
دکتر بابک صلواتی پور رادیولوژیست

متخصص رادیولوژی

دکترای حرفه ای پزشکی

شماره نظام پزشکی 90516