بخش ها

لیست بخش ها

بخش ها

ام آر آی 1/5 تسلا

ام آر آی 1/5 تسلا

سی تی اسكن مولتی اسلایس

سی تی اسكن مولتی اسلایس

رادیولوژی دیجیتال

رادیولوژی دیجیتال

ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی دیجیتال

پانورکس ، تک دندان و سفالومتری دیجیتال

پانورکس ، تک دندان و سفالومتری دیجیتال

سنجش تراكم استخوان

سنجش تراكم استخوان

سونوگرافی دیجیتال

سونوگرافی دیجیتال

پزشكی هسته ای (گاما اسكن)

پزشكی هسته ای (گاما اسكن)

کلینیک اقدامات نیمه تهاجمی (اینترونشن)

کلینیک اقدامات نیمه تهاجمی (اینترونشن)

 اندازه گیری چربی کبد توسط ام آر آی

اندازه گیری چربی کبد توسط ام آر آی

سی تی آنژیوگرافی قلب

سی تی آنژیوگرافی قلب

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco