پرسنل

پرسنل

اسماعیل خان محمدی
مرتضی سالمی
جلیل نور محمدی
محمد گنجعلی
احمد محمدی
پویا قلی پور
حجت قلی پور
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
مرتضی حسین زاده
اسماعیل سوری
امیر اسماعیل
محمد حسین سپاه امیری
مجید لک
سارینا کامران راد
صمد حریر فروش
مرجان زهره وند
علیرضا محمدی
پویا عسگری
علیرضا باقیه
محمد سوری
اذن اله عباسی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco