پرسنل

پرسنل

اسماعیل خان محمدی
مرتضی سالمی
جلیل نور محمدی
محمد گنجعلی
احمد محمدی
پویا قلی پور
حجت قلی پور
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
حمیرا شیری
مرتضی حسین زاده
اسماعیل سوری
امیر اسماعیل
محمد حسین سپاه امیری
مجید لک
سارینا کامران راد
صمد حریر فروش
مرجان زهره وند
علیرضا محمدی
پویا عسگری
رشید قلجانی
صدیقه رستمی
علیرضا باقیه
محمد سوری
مجید فرید
اذن اله عباسی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco