پرسنل

پرسنل

مرتضی سالمی
احمد سوری
نیلوفر گودرزی
اسماعیل خان محمدی
جلیل نور محمدی
محمد گنجعلی
احمد محمدی
پویا قلی پور
حجت قلی پور
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
هانیه فخاری
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
حمیرا شیری
مرتضی حسین زاده
اسماعیل سوری
امیر اسماعیل
مهسا علمی نوین
سمیه گلی روشن
محمد حسین سپاه امیری
میلاد سوری
سارینا کامران راد
مجید لک
معصومه هوشمند
ویشتاسب کامران راد
صمد حریر فروش
مرجان زهره وند
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco