پرسنل

پرسنل

اسماعیل خان محمدی
مرتضی سالمی
احمد سوری
محمد گنجعلی
احمد محمدی
پویا قلی پور
حجت قلی پور
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
هانیه فخاری
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
جلیل نور محمدی
حمیرا شیری
مرتضی حسین زاده
اسماعیل سوری
امیر اسماعیل
محمد حسین سپاه امیری
سارینا کامران راد
مجید لک
ویشتاسب کامران راد
صمد حریر فروش
مرجان زهره وند
علیرضا محمدی
پویا عسگری
رشید قلجانی
صدیقه رستمی
علیرضا باقیه
محمد سوری
مجید فرید
مهدی گنجعلی
اذن اله عباسی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco