پرسنل

پرسنل

اسماعیل خان محمدی
مرتضی سالمی
احمد سوری
معصومه ابراهیمی
نیلوفر گودرزی
ناصر فتحی
عرفان پوریکتا
نور محمدی
محمد گنجعلی
احمد محمدی
قدرت قلی پور
حجت قلی پور
فریده شریفی
مسعود آثم
مسعود اسماعیلی
علی فرید
سمیرا زارع
هانیه فخاری
امیر حسین میر حسینی
فرزاد احمد زادگان
حامد فتحی
حمیرا شیری
سارینا کامران راد
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco