همکاران

همکاران

دكتر مهستی عمویی
دكترمهران وزیری بزرگ
دكتر سیدامیر حسین جعفری سپهر
دكتر مهدی جلالی
دكتر محمد رضا ظفرقندی
دكتر علیرضا عزیز آهاری
دکتر عابدینی
دكتر کاظم شیرودی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco