همکاران

همکاران

دكتر مهستی عمویی
دكترمهران وزیری بزرگ
دكتر مهدی جلالی
دكتر محمد رضا ظفرقندی
دکتر محمد سلطانی
دکتر نسترن عبدی
دکتر عزیز آهاری
دکتر مریم حکیمی
دکتر محمد رضا عابدینی
دكتر کاظم شیرودی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco