همکاران

همکاران

دكتر مهستی عمویی
دكترمهران وزیری بزرگ
دكتر مهدی جلالی
دكتر محمد رضا ظفرقندی
دکتر زینب حسنی
دکتر مریم علیزاده
دکتر محمد سلطانی
دکتر نسترن عبدی
دکتر عزیز آهاری
دکتر محمد رضا عابدینی
دكتر کاظم شیرودی
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco