کارشناسان

شروین عطایینام و نام خانوادگی: شروین عطایی

متولد شهریور ماه 1356 تهران 

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی

سابقه همکاری : 7 سال

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن  و MRI


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco