کارشناسان

محمد چراغینام و نام خانوادگی : محمد چراغی 

متولد خرداد ماه 1359 مراغه

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی 

سابقه همکاری : 1 سال

سمت : تکنولوژیست بخش MRI


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco