کارشناسان

ستاره رفیع زاده نام و نام خانوادگی : ستاره رفیع زاده 

متولد فروردین 1358 تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی

سابقه همکاری : 7 سال

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن و MRI  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco