کارشناسان

مجتبی باکویینام و نام خانوادگی : مجتبی باکوئی

متولد خرداد ماه 1340  تهران 

مدرک تحصیلی :کارشناس رادیولوژی

سابقه همکاری : 7 سال

سمت :   تکنولوژیست بخش  MRI


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco