کارشناسان

احسان عباسینام و نام خانوادگی: احسان عباسی 

متولد خرداد ماه 1365  بهبهان

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی

سابقه همکاری :1 سال

سمت: تکنولوژیست MRI

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco