کارشناسان

اکبر هوشیارنام و نام خانوادگی : اکبر هوشیار کوهی 

متولد فروردین ماه 1352 تهران 

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی

سابقه همکاری : 7 سال

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن و MRI  


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco