کارشناسان

عاطفه فراست


نام و نام خانوادگی : عاطفه فراست 

متولد : 23/7/67

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی 

سابقه همکاری : 4 ماه 

سمت : کارشناس رادیولوژی


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco