کارشناسان

عاطفه واعظ


نام و نام خانوادگی : عاطفه واعظ

متولد : 8/7/1360

مدرک تحصیلی : لیسانس  رادیولوژی

سابقه همکاری : 3 ماه 

سمت : کارشناس رادیولوژی 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco