کارشناسان

سمانه عابدینی


نام و نام خانوادگی : سمانه عابدینی

متولد : لیسانس رادیولوژی 

مدرک تحصیلی : لیسانس رادیولوژی

سابقه همکاری : 3 ماه

سمت : کارشناس رادیولوژی 


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco