کارشناسان

محمد خوشبختنام و نام خانوادگی : محمد خوشبخت 

 متولد اردیبهشت ماه 1354 تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی 

 سابقه همکاری : 4 سال

سمت : تکنولوژیست سی تی اسکن 


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco