کارشناسان

سهیلا صحت بخش


نام و نام خانوادگی : سهیلا صحت بخش

متولد : 22/9/65

مدرک تحصیلی : لیسانس رادیولوژی 

سابقه همکاری : 3 ماه

سمت : کارشناس رادیولوژی 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco