کارشناسان

زهره زارهشی


نام و نام خانوادگی : زهره زارهشی 

متولد : 10/64

مدرک تحصیلی : لیسانس رادیولوژی

سابقه همکاری : 6 ماه

سمت : کارشناسی رادیولوژی 


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco