همکاران

دكتر شهناز آقافرج الهدكتر شهناز آقا فرج اله


شماره نظام پزشکی : 25991

 متخصص رادیولوژی , سونوگرافی

 فارغ اتحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی  

فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی

دارا ی مدرک فلوشیپ MRI از کشور انگلستان  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco