همکاران

دكتر بابک صلواتی پوردکتر بابک صلواتی پور

 متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی :90516
 
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو انجمن رادیولوژی ایران 
   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco