همکاران

دكتر مهدی جلالی


دکتر مهدی جلالی فراهانی 


متخصص بیهوشی 

شماره نظام پزشکی: 40672 

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco