همکاران

دكتر بهزاد معماریدکتر بهزاد معماری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی :52558

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

 فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی  

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

 دارای مدرک فلوشیپ اینترونشنال  (رادیولوژی مداخله ای)  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد یار دانشگاه علوم پزشکی رادیولوژی زنجان

عضو انجمن رادیولوژی ایران  
  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco