همکاران

دکتر مریم علیزاده


دکتر مریم علیزاده

تخصص : رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی : 122781

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco