همکاران

دكتر داریوش ساعدی


دکتر داریوش ساعدی


شماره نظام پزشکی :57545  

فارغ التحصیل پزشکی  عمومی از دانشگاه  علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه  علوم پزشکی تهران

دارای مدرک  فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک فلوشیپ ام ار ای و اینترونشنال (رادیولوژی مداخله ای) از کشور آلمان

دارای مدرک فلوشیپ اینترونشنال از دانشگاه تهران 

عضویت انجمن رادیولوژی ایران 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco