همکاران

دكتر شهرام اخلاق پور


دكتر شهرام اخلاق پور


متخصص رادیولوژی  

اینترونشنیست (رادیولوژی مداخله ای)

شماره نظام پزشکی : 35933

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای بورد تخصص رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  

دارای مدرک فلوشیپ ام ار ای قلب و عروق از اتریش 

عضو هیات علمی دانشگاه

عضو انجمن رادیولوژی ایران

عضو انجمن سرطان ایران


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco