همکاران

دكترمهران وزیری بزرگ


 دکتر مهران وزیری بزرگ 


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 شماره نظام پزشکی:97335 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه  علوم پزشکی تهران

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارای مدرک فلوشیپ MRI شکم از انستیتو کانسر انکولوژی اروپا (ایتالیا) 
 
    

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco