همکاران

دكترهما عباسیدکتر هما عباسی

 متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 شماره نظام پزشکی : 61283 

فارغ التحصیل دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی  

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از دانشگاه علوم پزشکی

عضو انجمن رادیولوژی ایران 

    

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco