همکاران

دكتر سید حسن مصطفوی


دكتر سید حسن مصطفوی


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 

شماره  نظام پزشکی :55466 

عضو هیات علمی دانشگاه 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی

دارای مدرک فلوشیپ MRI از استرالیا  

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco