همکاران

دكتر کاظم شیرودیدکتر کاظم شیرودی


متخصص پزشکی هسته ای

  46311 : شماره نظام پزشکی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل دکترای تخصصی پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه


     

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco