همکاران

دكتر سیدامیر حسین جعفری سپهردکتر سید امیر حسین جعفری سپهر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی : 110476

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاع علوم پزشکی تهران  

 فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاهعلوم پزشکی  تهران  

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو انجمن رادیولوژی ایران 
   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco