همکاران

دکتر محمد سلطانی


دکتر محمد سلطانی 

تخصص : رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی : 

فارغ التحصیل 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco