همکاران

دکتر زینب حسنی

دکتر زینب حسنی 

تخصص : رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی : 119829

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco