همکاران

دكترسورج سودآوریدکتر سورج سودآوری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

  شماره نظام پزشکی : 79491  

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی 

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی 

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه علوم پزشکی

عضو انجمن رادیولوژی ایران      

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco