همکاران

دكتر بهنوش ایمانی


دکتر بهنوش ایمانی


 متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام پزشکی :85950 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی  

فارغ التحصیل دکترای تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی 

 دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و ام ار ای از دانشگاه علوم پزشکی 

عضو انجمن رادیو لوژی ایران      

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco