همکاران

دکتر عزیز آهاری


دکتر عزیز آهاری 

شماره نظام پزشکی : 

تخصص : رادیولوژیست 

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco