همکاران

دكتر محمد رضا ظفرقندی


دکتر  محمد رضا ظفر قندی 


متخصص جراحی عمومی

 فوق تخصص جراحی عروق و تروما

شماره نظام پزشکی : 22513 

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فارغ التحصیل  دکترای تخصصی  جراحی عمومی  از دانشگاه تهران 
  
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco