همکاران

دکتر نسترن عبدی


دکتر نسترن عبدی


تخصص : رادیولوژیست

شماره نظام پزشکی :

فارغ التحصیل


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco