همکاران

دكتر مینا سید نظریدکتر  مینا سید نظری

متخصص رادیولوژی ,سونوگرافی

شماره نظام پزشکی : 68536 

1377 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال

فارغ التحصیل رشته تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی در سال 1382  

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن از دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو انجمن رادیولوژی ایران

 دارای مدرک NT از انجمن رادیولوژی ایران
 

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco