همکاران

دكتر منصور فاتحی


دكتر منصور فاتحی کهورین


متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 

شماره نظام پزشکی : 37383 

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی 

فارغ التحصیل دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی 

دارای مدرک فلوشیپ سی تی اسکن و MRI از آمریكا 

عضو انجمن رادیولوژی ایران

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco