اخبار

راه اندازی سیستم نویگیشن در مرکز پردیس نور


راه اندازی سیستم نویگیشن برای فیوژن تصاویر سی تی اسکن یا ام آر آی با سونوگرافی real time  و انجام مایکرویو به کمک فیوژن ام آر و سونو در مرکز تصویر برداری پردیس نور 
در این روش موقعیت پروب با سنسورهای مغناطیسی مونیتور می شود و تصاویر ام ر آی بیمار در دستگاه سونوگرافی load میگردد و به کمک نواحی اناتومیک به یکدیگر فیوز میشوند و با حرکت پروپ سونو در هر پلان ام آر آی در همان جهت بازسازی real time نیز انجام می شود . 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco