اخبار

آماده سازی کلینیک پردیس نورمرکز تصویربرداری پردیس نور با اتمام نصب دستگاهها و تجهیز کردن بخشهای  اداری و تصویربرداری مانند سونوگرافی ,سی تی اسکن ؛ام ار ای , رادیولوژی ,ماموگرافی و پزشکی هسته ای آماده ارائه خدمات تصویربرداری می شود   

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco