اخبار

راه اندازی سیستم نویگیشن در مرکز پردیس نور


راه اندازی سیستم نویگیشن برای فیوژن تصاویر سی تی اسکن یا ام آر آی با سونوگرافی real time   مایکرویو به کمک فیوژن ام آر و و انجام سونو در مرکز تصویر برداری پردیس نور 


در این روش موقعیت پروب با سنسورهای مغناطیسی مونیتور می شود و تصاویر ام ر آی بیمار در دستگاه سونوگرافی load میگردد و به کمک نواحی اناتومیک به یکدیگر فیوز میشوند و با حرکت پروپ سونو در هر پلان ام آر آی در همان جهت بازسازی real time نیز انجام می شود . 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco