اخبار

تشکیل تیم فوتبال پردیس نور

مرکز تصویربرداری پردیس نور جهت رفاه حال همکاران (آقا) در دیماه 93 با در اختیار گرفتن زمین فوتبال در پنج شنبه شب ها تیم فوتبال پردیس نور را تشکیل داد .

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:[email protected]      Design By Simiaco