اخبار

برای اولین بار استنت گذاری دبل جی جنین در مرکز تصویربرداری پردیس نوردر سونوگرافی های بهعمل آمده از جنین 4 ماهه مشخص می شود که جنین دارای هیدرونفروز (تجمع ادرار در کلیه ) می باشد که که پس از بررسی های لازم و با توجه به شرایط کلیتین جنین تصمیم به استنت گذاری  کلیه جنین گردید . این عمل بدون جراحی وبیهوشی وبصورت سرپایی انجام شد و باعث تخلیه ادرار بداخل مایع آمنیون  گشت .
 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco