اخبار

برگزاری مراسم افطاری سال 91


پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و استقبال از بهار , موسسین تصویربرداری پردیس نور میزبان تمامی همکاران, کارشناسان و پرسنل همراه با خانواده های گرامیشان در رستوران سنتی شهر بانو بودند . 
fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco