اخبار

استقبال پردیس نور از بهار 91امسال اسفند ماه سال 90 موسسین تصمیم گرفتند تا برای استقبال از بهار و سال نو سفره های رنگین هفت سین در تمامی طبقات چیده شود . با چیدن سفره های هفت سین  در پردیس نور مورد استقبال مراجعین و کارکنان گردید .   


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco