اخبار

برگزاری مراسم جشن پایان سال 93

برگزاری جشن پایان سال 93و استقبال از بهار94 در تاریخ 93/12/23 در رستوران شبهای حافظیه با حضور پرسنل ،پزشکان همکار،کارشناسان ،سهامداران ،اعضای هیات مدیره همراه با خانوادهای محترم انجام شد . 


fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco