اخبار

بیست و چهارمین كنگره متخصصین داخلی

یست و چهارمین كنگره سالیانه جامعه متخصصین داخلی ایران با حضور بیش از 1500 متخصص از سراسر كشور در محل همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشكی ایران برگزار گردید. طی چهار روز كنگره به تاریخ 24 تا 27 اردیبهشت ماه 1392 انبوهی از متخصصان و فق تخصصان داخلی، قلب و عروق، مغز و اعصاب و پزشكان عمومی در این كنگره شركت فعال داشتند.

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco