توصیه های پزشکی

نقش كلیدی نوسان فشار خون در سكته مغزی

نوسان در فشار خون می تواند نشانه مهمتری از فشار خون دائما بالا برای پیش بینی سكته مغزی باشد.
توصیه های پزشكی فعلی، بر نیاز به پایین آوردن سطح فشار خون برای كاستن از خطر سكته مغزی متمركز است. تحقیقات تازه بدان معنی است كه پزشكان دیگر نباید فشار خون گهگاه بالا را نادیده بگیرند و باید به تجویز داروهایی بپردازند كه پایدارترین سطح فشار خون را باعث می شود. در نخستین رشته از مطالعات، محققان بریتانیایی و سوئدی تغییرات در فشار خون ثبت شده بیماران در مطب پزشكان را بررسی كردند.آنها دریافتند كسانی كه در جریان بازدیدهای مختلف از مطب، فشار خونشان نوسان داشت،با بیشترین خطر سكته مغزی در آینده مواجه بودند صرفنظر از اینكه میانگین فشار خون آنها چقدر بود. همچنین بررسی آزمایش های قبلی نشان داد كه تفاوت ها در تاثیر داروهای فشار خون را می توان با این محك سنجید كه تا چه اندازه فشار خون را یكنواخت نگه می دارند. یك مطالعه جداگانه كه نتایج آن در نشریه "لنست نورولوژی" چاپ شده است نشان داد كه برخی داروها به خصوص "مسدود كننده های بتا" باعث افزایش تغییر در فشار خون بیمار می شوند.

پیامدهای عمده:
پروفسور پیتر راتوِل از دانشكده نورولوژی بالینی در دانشگاه آكسفورد كه این تحقیقات تازه را هدایت كرده است گفت كه این یافته ها دارای پیامدهای عمده برای چگونگی شناسایی و معالجه كسانی است كه با خطر بالای سكته مغزی مواجهند.او گفت:در حال حاضر، دستورالعمل برای پزشكان این است كه در صورت مشاهده یك مورد غیرعادی فشار خون بالا آن  را نادیده بگیرند و بعدا در جلسات دیگر فشار مریض را اندازه بگیرند و تا وقتی كه فشار مرتبا  بالا نیست، نیازی به معالجه هم نیست.حالا ما بر اساس مطالعه خود می گوییم كه آنها نباید یك مورد استثنائی فشار خون بالا را نادیده بگیرید.وی افزود كه پزشكان عمومی همچنین باید اطمینان حاصل كنند كه موثرترین تركیب از داروها را تجویز می كنند - و در صورت ممكن  دارویی تجویز شود كه نه فقط فشار را پایین می آورد بلكه آن را تثبیت می كند. معلوم نیست كه چرا جهش گهگاهی فشار خون خطر سكته مغزی را افزایش می دهد اما تصور می شود كه ناشی از فشاری باشد كه بر سیستم وارد می آورد.

پبنابراین  كسانی كه فشار خون خود را در خانه اندازه می گیرند  و شاهد نوسان آن هستند بهتر است به پزشك خبر دهند.

fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco